Menerangkan | Analogi Dalam Sains

Menerangkan

Penerangan Fasa Menerangkan (Explain)


Fasa penerangan memberi penumpuan kepada perhatian murid mengenai aspek pengibatan dan penerokaan pengalaman mereka. Fasa ini juga memberikan peluang kepada murid untuk menunjukkan pemahaman konsep, kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir secara kreatif.  Guru berpeluang untuk memperkenalkan secara langsung tentang konsep, proses dan kemahiran yang terlibat.  Murid pula akan menjelaskan pemahaman mereka tentang konsep yang diajar. Kemahiran berfikir kreatif murid dapat dilihat daripada jawapan yang diberikan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.  Penjelasan daripada guru juga dapat membimbing murid ke arah memahami konsep dengan lebih mendalam dan merangsang kemahiran berfikir aras tinggi.

A cartoon boy at the chalkboard teaching class.

Menjana idea melalui analogi