Memberi Perhatian | Analogi Dalam Sains

Memberi Perhatian

Penerangan Fasa Memberi Perhatian (Engagement)


Guru berperanan dalam mentaksir pengetahuan sedia ada murid dan membantu mereka untuk membentuk konsep baru. Pembentukan konsep baru yang dilakukan ialah dengan melaksanakan aktiviti ringkas yang menimbulkan rasa ingin tahu murid. Aktiviti yang dijalankan dalam fasa ini juga dapat menghubungkan antara pengalaman murid yang telah lalu dengan sekarang.

Student Writer With Pen Paper

Menjana idea melalui analogi